• سهام O&Pدلار نیوزیلندسهام NZD
    آذر 1277081308150
    آبان 1148572957150
    مهر 1164072007345